સાવધાન

કુંવરજી ગ્રુપ કે તેની કોઈ પણ કંપની, જેઓ સ્ટોક બ્રોકર, પોર્ટફોલીઓ મેનેજર કે એક્ષ્ચેન્જો પર થતા કોમોડીટી ડેરીવેટીવના સોદા માટે બ્રોકર તરીકે કે એગ્રી કોમોડીટીના વેપારી તરીકે કામકાજ કરે છે, તેઓ કોઈ પણ નિશ્ચિત વળતરની કે મૂડીની સલામતીની ગેરંટી વાળી કે બન્નેની ખાતરી વાળી કોઈ પ્રોડક્ટ કે યોજના ગ્રાહકોને ઓફર કરતી નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થા અમારા કે અમારી કોઈ ગ્રુપની કંપનીના નામથી આવી કોઈ નિશ્ચિત વળતરની કે મૂડીની સલામતીની ગેરંટી વાળી કોઈ પ્રોડક્ટ કે યોજના જો ગ્રાહકોને ઓફર કરતી જણાય તો તે બાબતની જાણકારી અમને સત્વરે પહોચાડવા વિનંતી છે.

Alert

Kunvarji Group and all the entities of the group which are engaged in activities as a Stock Broker, Portfolio Manager or as a broker for Exchange-traded commodity derivatives or engaged in buying selling or dealing in physical commodities do not provide any product or services with assured return or capital protection or both. Any person or entity canvassing any product or services with features like a capital guarantee or guaranteed returns as our products or services is doing so despite explicit and clear forbearance, and such instances including the identity of such persons should be brought to our notice promptly.www.kunvarji.com (hereinafter referred to as the ‘Website’) and owns, has the license to use or otherwise has the right to use, free of any pending or threatened liens, all content, graphics, HTML and CGI or other scripts displayed and used on the Website. THE USE OF THE WEBSITE BY THE CUSTOMER SHALL MEAN THAT HE/SHE AGREES WITH THE FOLLOWING TERMS OF USE.

Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. (KFPL) & Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. (KCBPL) has launched and established an online trading service on the Website (hereinafter referred to as the ‘Service’). KFPL & KCBPL has exclusive and sole discretion to select the Customers who would be entitled to use access and benefit out of the Service.

Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. also reserves the absolute right and discretion to decide on the criteria for selecting the Customers to participate in the Service offered hereunder.

The offering of the Service is subject to the requisite permissions, approvals, licenses and any other clearance from the appropriate regulatory authority viz., Securities and Exchange Board of India, National Stock Exchange of India Limited, Stock Exchange, Mumbai and any other relevant authority that may be the regulatory authority of the Service. The Service offered by Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. envisages a Customer registering as a client.

This Service on the Website does not constitute an offer to sell or a solicitation to any person in any jurisdiction where it is unlawful to make such an offer or solicitation. This Service is not intended to be any form of an investment advertisement, investment advice or investment information and has not been registered under any securities law of any foreign jurisdiction and is only for the information of any person in any jurisdiction where it may be lawful to provide such information, otherwise the same shall not be considered an information. The distribution of this Service or content in other jurisdictions may be restricted by law and the persons who access the Service should inform themselves about, and observe any such restrictions. By accessing and surfing this Website, the Customer agrees to be bound by the foregoing limitations.

No information, market analysis, research report, etc. on the Website is to be construed as a representation with respect to shares, securities or other investment regarding the legality of an investment therein under the respective applicable investment or similar laws or regulations of any person or entity accessing the Website.

This Service is provided on an ‘As Is’ basis. Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd., disclaim any warranty of any kind, imputed by the laws of any jurisdiction, whether express or implied, as to any matter whatsoever relating to the Service, including without limitation the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non infringement. KFPL & KCBPL and the Service and the Offer are subject to the jurisdiction only of the courts of the Republic of India at Ahmedabad.

Use of the Service is at any persons, including a Customers, own risk. The data and information provided on the Website is not advice, professional or otherwise, and should not be relied upon as such. Neither the information, nor any opinion contained in this Website constitutes a solicitation or offer by KFPL to buy or sell any securities, futures, options or other financial instruments or provide any investment advice or service. Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. or their employees have or may have an outstanding buy or sell position or holding in the securities, options on securities or other related investments of issuers and companies mentioned herein. The investments discussed or recommended in the market analysis, research reports, etc. may not be suitable for all investors. Investors must make their own investment decisions based on their specific investment objectives and financial position and using such independent advisors as they believe necessary. Information herein is believed to be reliable but KFPL & KCBPL does not warrant its completeness or accuracy. The content of the articles and the interpretation of data are solely the personal views of the contributors and do not in any way reflect the views of KFPL. Users are advised to peruse the articles and other data in the Website only as information and to rely on their own judgment when making investment decisions.

Neither Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. nor its Affiliates shall be precluded from making any contract or entering into any arrangement or transaction with the companies mentioned herein or with itself in the ordinary course of business or from undertaking any banking, financial or agency services for the companies or for itself or from underwriting or guaranteeing the subscription of or placing or subscribing for or otherwise acquiring, holding or dealing with any of the stocks or shares or debentures or debenture stocks or any other securities whatsoever of the companies or in which the companies may be interested, either with or without a commission, or other remuneration or otherwise, at any time entering into any contract of loan or deposit or any other contract or arrangement or transaction with the companies or being concerned or interested in any such contract or arrangement or transaction which any other company or person would be entitled to enter into with the companies and they shall not be in any way liable to account either to the companies or any person visiting or accessing the Website including a Customer of the Service for any profits made by them thereby or in connection therewith and the Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. or its owner or Affiliate shall also be allowed to retain for their or his own benefit any customary share of brokerage, fee, commission, interest, discount or other compensation or remuneration allowed to them.

Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. along with its directors, employees, associates or other representatives and its Affiliates along with its directors, employees, associates or other representatives shall not be liable for damages or injury arising out of or in connection with the use of the Website or its non-use including non-availability, compensatory, direct, indirect or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property (including without limitation loss of profits, loss or corruption of data, loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or interruption of business; under any contract, negligence, strict liability or other theory arising out of or relating in any way to the Website, site-related services, or any products or services and claims of third parties damages or injury caused by any performance, failure of performance, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communications line failure, theft or d estruction or unauthorized access to, alteration of, or use of information, whether resulting, in whole or in part, from or relating to any of the services offered or displayed by Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. on the Website.

Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. along with its directors, employees, associates or other representatives and its Affiliates along with its directors, employees, associates or other representatives shall not be liable for damages or injury arising out of or in connection with the use of the Website or its non-use including non-availability, compensatory, direct, indirect or consequential damages, loss of data, income or profit, loss of or damage to property (including without limitation loss of profits, loss or corruption of data, loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or interruption of business; under any contract, negligence, strict liability or other theory arising out of or relating in any way to the Website, site-related services, or any products or services and claims of third parties damages or injury caused by any performance, failure of performance, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communications line failure, theft or d estruction or unauthorized access to, alteration of, or use of information, whether resulting, in whole or in part, from or relating to any of the services offered or displayed by Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. on the Website.

The maximum liability of Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. to its clients shall be subject to the number of fees paid by the clients for the services that he/she may have availed of through the Website or in pursuance of the Offer or the Service.

Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. shall not be liable for any misrepresentation, falsification, and deception or for any lack of availability of services through the Website, even if the same are advertised for on the Website.

No judgment or warranty or representation is made with respect to the accuracy, timeliness, or suitability of the content of other services or sites to which these screens link, and KFPL shall not be responsible there for.

KFPL shall not be liable if the Customer downloads any information or software from this Website. KFPL & KCBPL shall not be liable if the Customer makes a copy, modifies, uploads, downloads, transmits, (re) publishes it or removes or obscures any intellectual property, including trademarks, copyright or other notices or legends contained in any such information or otherwise distributes any service or content from this Website. Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. & Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. shall not bear the responsibility if the Customer modifies or uses the content or services he/she gets from this Website for any purpose other than those permitted, and in doing so violates the intellectual property including trademarks, copyright and other proprietary rights of KFPL.

The Website contains features of the services that are currently being offered by the KFPL and those intended to be offered in the future. KFPL intends to launch the services confirming with the features listed on the Website in to, however, due to business need and regulatory requirement the final launch may contain variations. Notwithstanding anything contained in the Website regarding the services, KFPL may decide to postpone the offering of the services or may even decide to withdraw the offering or even a currently offered service altogether.

This disclaimer shall be applicable to any person visiting/accessing the Website and/or a Customer entering into an agreement related to availing of the Service offered by KFPL.

The display, description or references to any products, services, publications or links on the Website shall not constitute an endorsement by KFPL of such products, services, publications or links.

Kunvarji Property Solutions

KUNVARJI GROUP or any of its associates/ affiliates directly or through its/their employees assumes no responsibility for any transaction(s) or their consequences, entered into on the basis of information on this site. All information on this mail has been provided by the developer and KUNVARJI GROUP or any of its associates/affiliates do not represent that any information, including any third party information, is accurate or complete and it should not be relied upon without proper investigation on the part of the buyer/s. Rates are indicative and subject to change without prior notice. KUNVARJI GROUP and its associates are purely performing the role of a facilitator. As such, all information and offers are provided directly by the developers to potential buyers on a principal to principal basis, which is outside the scope or control of KUNVARJI GROUP and/or any of its associates/ affiliates/ employees. KUNVARJI GROUP makes no representation or warranties as to the accuracy or validity of such information/ offers. Potential investors are required to check any and all data and information, title of the property and verify the terms and conditions of the investment proposal directly with the developer before committing to any transaction. KUNVARJI GROUP does NOT undertake any due diligence or provide any guarantees of any kind related to the offer or performance of the project/s. Investments in Real Estate are subject to market risk. These risks could be market specific and arising from company, industry, political, economic (both domestic and global), factors. Real estate investments are not an investment in securities and hence potential investors are required to verify and authenticate any information that is provided, with the seller of such properties. The buyers are and shall be solely responsible for the consequences of their own investment decisions.

Kunvarji Research

This document is for private circulation and information purpose only and should not be regarded as an investment, trading, taxation- legal or price-risk management advice. In no circumstances it is considered as an offer to sale or a solicitation of any offer to buy or sell the currencies derivatives mentioned herein. We and our affiliates, group-companies, directors and employees, and directors and employees of our affiliates and group-companies, including persons involved in the preparation or issuance of this material may (a) have positions in currency (derivatives) mentioned hereby or (b) have other positions which might have conflicting interest with respect to any related information. The information contained hereby may have been taken from sources which we believe are reliable. We do not guarantee that such information is accurate or complete and it should not be relied upon as such. Any opinion expressed reflects judgments at this date and are subject to change without notice. Risk of loss in currency derivatives trading can be substantial. Persons trading in currency derivatives should consider the suitability of trading based upon their resources, risk appetite and other relevant information; and understand that statements regarding future prospects may not be realized.

For more information on Research, mail us atresearch@kunvarji.com or Call Us on 079-66147071/69

Financial-Services

“While neither Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. nor Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. engage in proprietary trading, each of these companies has their systems enabled to engage into such activities as and when it decides to commence the same. However, upon commencement by any of these entities, we shall inform all our clients by email and an appropriate message will be displayed on our website as well.”

IMPORTANT INFORMATION & DISCLAIMER:

Kunvarji or any of its associates are not selling or dealing in any financial product that gives fixed returns with a guarantee of safety of principal amount. Investment and trading in financial markets including commodities and its derivatives are risky products and one must read and understand Risk Disclosure Documents provided with KYC and also available on our website before embarking upon trading or investments in financial products.

Kunvarji and its associates are neither accepting cash or paying cash to its clients in the financial services business. Cash dealings are not allowed as per provisions of the Income Tax Act as well as under SEBI, Stock Exchanges, FMC and Commodity Exchanges Regulations.

Any person dealing with anyone either on the assumptions or promise of fixed return with a guarantee of safety of investment amounts or facility of dealing in cash is doing so at his own peril and Kunvarji shall not be liable for costs and consequences of such transactions.

If any person comes across any entity projecting itself to be employee or Authorised Person/agent of Kunvarji and soliciting investment in either such fixed income product with guaranteed safety or dealing in cash, is requested to promptly communicate the details of such entity to Kunvarji at its head office either in person or by email to info@kunvarji.com or by calling Mr. Atul Chokshi on Mobile No. 9825084255.

 

Filing compliant on SCORES – Easy & quick

 • Register on SCORES portal
 • Mandatory details for filing complaints on SCORES
  • Name, PAN, Address, Mobile Number, E-mail ID
 • Benefits
  • Effective Communication
  • Speedy redressal of the grievances

 

SEBI Regn. Nos. :
NSE/BSE/MSEI- INZ000180436 | CDSL: IN-DP-CDSL-390-2007 | Investment Advisor – INA000001001 | PMS: INP000004540 | MCX/NCDEX/ICEX: INZ000090531 | Merchant Banking : INM000012564

CIN Nos. or LLPIN Nos.:

 • Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd.: U65999GJ2003PTC042812
 • Kunvarji Finance Pvt. Ltd.: U65910GJ1995PTC027233
 •  Kunvarji Finstock Pvt. Ltd.: U65910GJ1986PTC008979
 •  Kunvarji Fincorp Pvt. Ltd.: U67120GJ1984PTC054214
 •  Kunvarji Comtrade Retail Pvt. Ltd.: U67120GJ2007PTC050655
 •  Kunvarji Infra-Properties Pvt. Ltd.U45202GJ2007PTC050101
 •  Uniquest Financial Research & Analytics Pvt. Ltd.: U67120GJ2005PTC046350
 •  Kunvarji Insurance Brokers Pvt. Ltd.: U72900GJ2007PTC050118
 •  Kunvarji Warehousing and Logistics Pvt. Ltd.: U74999GJ2012PTC068606
 •  Kaizen Stocktrade Pvt. Ltd.: U67190GJ2007PTC071404
 •  Kunvarji Financial Brokers Pvt. Ltd.: U67120GJ2004PTC043613
 •  Kunvarji Property Solutions LLP: AAF-6057
 •  Kaizen Finstock Pvt. Ltd.: U67120GJ2012PTC084613
 •  Kaizen Equi-Com LLP: AAF-4451
 •  Kunvarji Enterprise LLP: AAB-0988
 •  Kunvarji Growth Corporation LLP: AAA-0841
 •  Kaizen Comtrade LLP: AAD-9362

Global Intermediary Identification Number (GIIN) :

 • Kunvarji Finstock Pvt. Ltd. : SIZJM2.99999.SL.356
 • Kunvarji Commodities Brokers Pvt. Ltd. : H7JXYD.99999.SL.356
 • Kunvarji Fincorp Pvt. Ltd. : D5FPGG.99999.SL.356

TERMS AND CONDITIONS FOR ONLINE PAYMENT BY CLIENT TO KFPL & KCBPL

KUNVARJI FINSTOCK PVT LTD (KFPL) and KUNVARJI COMMODITIES BROKERS PRIVATE LIMITED (KCBPL) have availed services of payment gateways, banks and other approved service providers for receiving funds from its registered clients through online payment. The link for making such online payment is available in  client’s own back office login, mobile trading application as well as on the company website  www.kunvarji.com.

The client making payment to KFPL or KCBPL through any of such service provider agrees to the following terms and conditions:

 1. The client is making payment from his/her/its own bank account which is preregistered with KFPL/KCBPL as part of his/her/its KYC.
 2. The client is making payment out of his/her/its own funds.
 3. The client is aware of the provisions of Prevention of Money Laundering Act and declares that he/she/it is not violating any provisions while making such online payment.